Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 136 Bydgoszcz, 03 listopad 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2035 nr XXXVIII/220/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia godzin zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych 6583
2036 nr LXXIII/1377/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy 6583
2037 nr LXXIII/1385/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6584
2038 nr LXXIII/1408/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości na cele prowadzenia przedszkola niepublicznego 6584
2039 nr LXXIII/1415/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r 6585
2040 nr LVIII/460/06 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 6585
2041 nr XLIII/174/06 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Kowalu” 6587
2042 nr XLVI/534/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia zasad umożliwiających używanie herbu i barw Gminy Koronowo 6588
2043 nr XLVI/536/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie 6589
2044 nr XXXV/277/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec 6590
2045 nr XXXV/279/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 września 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 6590
2046 nr 380/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pracujących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie, zasad udzielania i rozmiaru zniżek o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, oraz przypadków, w których organ prowadzący przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 6594
2047 nr XLVI/68/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym w Mieście i Gminie Mrocza na lata 2007-2011” 6596
2048 nr XXXI/187/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 6604
2049 nr XXXVI/177/06 Rady Gminy Rypin z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie 6606
2050 nr XXXVI/179/06 Rady Gminy Rypin z dnia 4 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 6606
2051 nr XXXIII/182/2006 Rady Gminy Koneck z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koneck 6607
2052 nr XXXV-248/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmiany w statucie Gminy i Miasta Janikowo 6608
2053 nr XXXI/222/2006 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXX/218/2006 Rady Gminy w Jeżewie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych 6609
2054 nr XLII/310/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 18 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Wąbrzeźno 6609
2055 nr XXXIV/232 /06 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/154/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo, zmienionego uchwałą nr XXV/179/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 30 września 2005 r 6610
2056 nr XXXIV/170/2006 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Papowo Biskupie 6611
2057 nr XXXII/241/06 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 23 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych świadczeń socjalnych 6611
INFORMACJA
2058 z dnia 24 października 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295-ZTO/273/W/OPO/2006/AJ, nr PCC/309-ZTO/273/W/OPO/2006/AJ oraz nr OCC/88-ZTO/273/W/OPO/2006/AJ 6615
POBIERZ

Opublikowane: 2006-11-07
Ostatnia modyfikacja: 2006-11-07
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]