Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 134 Bydgoszcz, 27 paĽdziernik 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2005 nr XLIII/485/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 6519
2006 nr XLIII/486/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 6520
2007 nr XLIV/496/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia flagi, herbu, sztandaru, pieczęci Powiatu Włocławskiego oraz laski ceremonialnej i łańcuchów Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Włocławskiego oraz uchwałę w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Włocławskiego 6520
2008 nr XLV/525/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom 6521
2009 nr XXV/144/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy 6522
2010 nr XLV/218/2006 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Brodnickiego oraz jego jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 6523
2011 nr XLV/221/2006 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 6525
2012 nr XXXIX/186/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej 6526
2013 nr XXXIX/190/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 6528
2014 nr XLI/387/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2006 r. zmieniająca Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek 6529
2015 nr XXXVII/136/06 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrostkowo 6529
2016 nr XXXIII/ 208/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 września 2006 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 6533
2017 nr XLV/385/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 października 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r 6534
2018 nr XL/253/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r., dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa 6535
2019 nr XL/254/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 października 2006 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2007 r 6539
2020 nr L/803/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r 6540
INFORMACJA
2021 z dnia 19 października 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-50(9)/2006/81/IV/ED zatwierdzającej taryfę Brun-Pol Pomorze Kujawy sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6542
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-31
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-31
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]