Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 130 Bydgoszcz, 09 paĽdziernik 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1923 nr XLIV/238/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Gostycyn w obrębach geodezyjnych Gostycyn, Pruszcz 6355
1924 nr XLIII/176/06 Rady Gminy Kikół z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kikół, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6370
1925 nr XXIX/329/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu 6372
1926 nr VI/68/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 2 sierpnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osielsko 6372
1927 nr VI/69/06 Rady Gminy Osielsko z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osielsko 6373
1928 nr XLII/314/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/252/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2006 r 6373
1929 nr XLIV/497/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Włocławskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 6373
1930 nr XLVI/454/2006 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Paterku 6375
1931 nr XXXII/258/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6376
1932 nr XXXII/262/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełmży 6377
1933 nr XXXII/264/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2006 r 6383
1934 nr 1079/06 Rady Miasta Torunia z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 6383
1935 nr XLI/385/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 6384
1936 nr XLI/299/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 6389
1937 nr XLI/307/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpitalu Powiatowym w Wąbrzeźnie dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r 6390
1938 nr XXXVIII/166/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu 6390
1939 nr XLV/325/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu powiatowym w Strzelnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r 6391
1940 nr XLV/327/2006 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 6391
INFORMACJE:
1941 rozporządzenie nr 1/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 6392
1942 rozporządzenie nr 2/2006 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 6392
1943 z dnia 26 września 2006 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 26 września 2006 r. nr WCC/8-ZTO/348/W/OPO/2006/AJ oraz nr PCC/4-ZTO/348/W/OPO/2006/AJ w sprawie przedłużenia terminu ważności koncesji i zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej Zakładu Energetyki Cieplnej „ZEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, określonych w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 6393
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-17
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]