Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 128 Bydgoszcz, 29 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1892 nr XL/261/06 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 6279
1893 nr XXXIX/190/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 6280
1894 nr XXXIX/195/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/190/2006 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 czerwca 2006 r 6281
1895 nr XXXVIII/235/2006 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 6281
1896 nr XXVIII/179/06 Rady Gminy Osięciny z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny 6289
1897 nr XLIII/309/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 6296
1898 nr LV/435/06 Rady Gminy w Chełmży z dnia 6 września 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża 6296
1899 nr LV/436/06 Rady Gminy w Chełmży z dnia 6 września 2006 r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach 6296
1900 nr XXXV/243/2006 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia obwodów szkół podstawowych 6297
1901 nr XXX/240/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 6297
1902 nr XLV/240/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXXV/251/02 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Gostycyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic 6298
1903 nr XLV/241/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/250/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Gostycyn na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 6299
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1904 z dnia 28 września 2006 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 6300
INFORMACJE:
1905 rozporządzenie nr 6/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku nr 9/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. oraz nr 10/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stref ochronnych awaryjnych ujęć wody podziemnej „Wrzosy II” i „Toruń-Czerniewice” w Toruniu, Województwo Kujawsko-Pomorskie 6300
1906 z dnia 21 września 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-14(22)/2006/V/6/RW zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorcę Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą m.in. odbiorców ciepła z Ciechocinka oraz Wąbrzeźna na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6300
1907 z dnia 25 września 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-40(9)/2006/209/VI/AS w sprawie zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstwa „OPEC GRUDZIĄDZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6306
POBIERZ

Opublikowane: 2006-10-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-10-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]