Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 18 wrzesień 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1812 nr 90/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 6075
UCHWAŁY:
1813 nr XLIX/301/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i mieszkalnictwa w rejonie ulic Główna, Cicha, Zakątek w Pruszczu 6075
1814 nr XLIX/303/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ulicy Bydgoskiej w Pruszczu 6087
1815 nr L/306/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 6095
1816 nr LIII/320/06 Rady Gminy Pruszcz z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 6095
1817 nr XXXVII/171/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Komunalnemu w Piotrkowie Kujawskim 6096
1818 nr XXXVII/172/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim 6097
1819 nr XXXVII/268/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Komunalny Zakład Budżetowy 6100
1820 nr XXXVII/270/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania 6107
1821 nr XLIX/410/2006 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania 6108
1822 nr XXXII/173/06 Rady Gminy Osie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 6109
1823 nr LI/602/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 6110
1824 nr LI/603/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na wykonywanie zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 6111
1825 nr XXXII/199/06 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 6112
1826 nr XXXIV/271/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński 6114
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-20
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]