Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 121 Bydgoszcz, 08 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1774 nr 1041/06 Rady Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń 5987
1775 nr XLVII/439/06 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze 5992
1776 nr XLVIII/450/06 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze 5994
1777 nr XXXV/211/06 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Baruchowie z siedzibą w Kurowie i nadania Statutu 5996
1778 nr XLI/165/06 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 5998
1779 nr XXXIV/393/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim 5999
1780 nr XXXIV/394/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Placówce Rodzinnej w Broniszewie 6000
1781 nr XXXIV/395/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 6002
1782 nr XXXIV/396/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie 6004
1783 nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 6006
1784 nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu 6006
1785 nr XLI/300/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu 6009
1786 nr XXXII/259/06 Rady Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 6011
1787 nr L/588/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Lubicz 6011
1788 nr L/596/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie nadania nazwy „Okrągła” - ulicy w miejscowości Krobia 6012
1789 nr XXVI-140/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 6012
1790 nr XXVI-141/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bądkowo oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6013
1791 nr XXVI-144/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bądkowo 6014
1792 nr XL/284/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 6021
1793 nr XL/288/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 6021
1794 nr XL/289/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 6022
1795 nr XL/290/06 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wąbrzeźno 6025
1796 nr XXVIII/98/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 6026
1797 nr XXVIII/100/2006 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 6026
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1798 z dnia 7 września 2006 r. o sprostowaniu błędów 6026
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-13
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-13
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]