Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 120 Bydgoszcz, 07 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1753 nr XXV/200/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 przyjętego uchwałą nr XXII/176/05 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2005 r 5947
1754 nr XXV/205/2006 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo 5947
1755 nr XXXII/218/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość 5953
1756 nr XXXII/220/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 5954
1757 nr XXXII/221/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość 5955
1758 nr 66/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek 5960
1759 nr XXX/169/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie” oraz uchwalenia jej statutu 5963
1760 nr XXX/170/2006 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” oraz uchwalenia jej statutu 5965
1761 nr XXIX/222/06 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 5967
1762 nr XXVIII/132/2006 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 5968
1763 nr XXVIII/133/2006 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 5969
1764 nr XXVIII/135/2006 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych 5970
1765 nr XXXVI/214/2006 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskim 5970
1766 nr XXXVI/219/2006 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie 5971
1767 nr XXXIII/183/06 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świecie nad Osą 5972
1768 nr XXVIII/199/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziejów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upoważnionych 5976
1769 nr XXVIII/200/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5977
1770 nr XXVIIII201/2006 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/159/2005 Rady Miasta Radziejów 5979
1771 nr XLIII/357/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych 5980
1772 nr XLIII/361/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Mycielewie 5981
1773 nr XLIII/363/2006 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Dziewierzewie 5982
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-11
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]