Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 01 wrzesień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1722 nr XXIV/138/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki 5859
1723 nr XXIV/139/2006 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy 5865
1724 nr XLIX/320/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu wynajmowania pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej 5866
1725 nr XLIII/345/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Mogilno na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 5867
1726 nr XLIII/346/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Mogilno na stałe obwody głosowania 5869
1727 nr XLIII/347/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mogilno 5871
1728 nr XLIII/348/06 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub zabudowanych pomieszczeniami przynależnymi do lokali lub ich części, stanowiących własność Gminy Mogilno, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 5871
1729 nr XLIX/296/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz oddawania w najem, użytkowanie lub użyczenie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie 5872
1730 nr LVII/45/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 5873
1731 nr LVII/46/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 5874
1732 nr LVII/51/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Miasta Grudziądza do kategorii drogi gminnej 5875
1733 nr LVII/55/06 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania czystości i porządku oraz utrzymywania zwierząt na terenie Gminy – Miasto Grudziądz 5875
1734 nr XL/493/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Białe Błota na okręgi wyborcze 5880
1735 nr XL/494/2006 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Białe Błota na obwody głosowania 5882
1736 nr XXXIII-236/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Janikowo na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 5884
1737 nr XXXIII-237/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania 5885
1738 nr XXXIII-238/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Janikowo 5886
1739 nr XXXIII-239/2006 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2006 r. wprowadzenie zmian do uchwały nr XVIII-118/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia ceny godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe i trybu pobierania opłat jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi 5887
1740 nr XXX/156/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z siedzibą w Płowcach 5887
1741 nr XXX/157/2006 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów 5888
1742 nr XLI/392/06 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Więcbork na okręgi wyborcze, ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 5892
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-05
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]