Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 117 Bydgoszcz, 31 sierpień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1706 nr XLI/476/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo 5823
1707 nr XXXVI/380/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 5823
1708 nr XXXVI/383/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej 5825
1709 nr XXXVI/384/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 5827
1710 nr XXXVI/385/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5827
1711 nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek 5828
1712 nr XXVIII/135/06 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dla obliczania dodatku mieszkaniowego 5832
1713 nr XXXVIII/217/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grudziądz 5833
1714 nr XLI/252/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni w Nowem 5833
1715 nr XLI/257/06 Rady Miejskiej w Nowem 29 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe 5835
1716 nr XLIV/536/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Miasto Inowrocław, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania 5840
1717 nr XXIX/181/06 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 5842
1718 nr XXXVI/255/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim 5843
1719 nr XXXVI/258/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim 5849
1720 nr XXXVI/259/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze 5850
1721 nr XXXVI/260/2006 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Solec Kujawski na obwody głosowania 5852
POBIERZ

Opublikowane: 2006-09-01
Ostatnia modyfikacja: 2006-09-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]