Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 110 Bydgoszcz, 21 sierpień 2006
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1653 nr XLI/196/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5455
1654 nr XLI/201/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice 5460
1655 nr XLIV/210/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5465
1656 nr XLIV/211/06 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice 5465
1657 nr XXXVI/226/06 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Golub-Dobrzyń 5465
1658 nr XXXI/209/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych Gminy Rogowo 5469
1659 nr XXXI/213/06 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/190/05 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rogowie 5470
1660 nr XXVIII/207/06 Rady Gminy Warlubie z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania 5470
1661 nr XXVII/176/2006 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/135/05 Rady Gminy Osięciny z dnia 21 kwietnia 2005 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie Gminy Osięciny 5472
1662 nr XXXVII/153/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, udzielania i rozmiaru zniżek, przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym - dla niektórych grup nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski 5472
1663 nr XXXVII/154/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wąbrzeski 5473
1664 nr LXXI/1339/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5473
1665 nr XLIV/513/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego we wsi Tryszczyn cz. dz. nr 406 Gmina Koronowo 5476
1666 nr XXXIII/265/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 5481
POROZUMIENIA:
1667 zawarte w dniu 24 maja 2006 r. w Radziejowie pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a Gminą Bytoń w sprawie powierzenia Gminie Bytoń przez Gminę Miasto Radziejów zadań z zakresu edukacji ekologicznej i kulturowej prowadzonej dla dzieci i młodzieży szkolnej w „Zielonej Szkole” w Budzisławiu 5482
1668 międzygminne zawarte w dniu 3 lipca 2006 r. w Radziejowie pomiędzy Gminą Miasto Radziejów a Gminą Radziejów ustalenie w sprawie stosowania zasad finansowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczącej dostarczania wody i odprowadzenia ścieków przez Gminę Miasto Radziejów na rzecz podmiotów znajdujących się na terenie Gminy Radziejów 5483
INFORMACJA
1669 z dnia 7 sierpnia 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-29(8)/2006/740/II/AS zatwierdzającej zmianę taryfy MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A. z siedzibą w Świeciu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5483
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-22
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]