Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 107 Bydgoszcz, 16 sierpień 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1632 nr 91/2006 z dnia z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rypin 5331
1633 nr 92/2006 z dnia z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Włocławek 5337
UCHWAŁY:
1634 nr XLI/481/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie 5343
1635 nr XXIX/217/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5343
1636 nr XXIX/220/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Śliwice 5343
1637 nr XXIX/222/06 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 5348
1638 nr XL/360/06 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Ciechocinek 5349
1639 nr XL/364/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechocinek na lata 2006-2010 5352
1640 nr XL/365/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek 5356
1641 nr XXXVII/174/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg (umarzania, odraczania lub rozkładania na raty) należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionego do tego organu 5357
1642 nr XXXIII/204/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowo 5358
1643 nr XXXV/265/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych 5364
1644 nr XXXV/266/2006 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 5365
1645 nr 20/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osie na 2006 r 5366
INFORMACJE:
1646 zarządzenie nr 8/06 Wójta Gminy Lniano z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2005 r 5367
1647 z dnia 25 lipca 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-20(3)/2006/256/AJ w sprawie przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, ubiegającego się o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła 5367
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-19
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]