Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 105 Bydgoszcz, 09 sierpień 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1598 nr 90/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 5228
UCHWAŁY:
1599 nr XXVIII/204/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Bydgoskiemu na modernizację dróg powiatowych 5228
1600 nr XXVIII/208/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego w latach 2006–2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5228
1601 nr XXVIII/209/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zwolnienia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5229
1602 nr XXX/227/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5229
1603 nr XXX/228/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska 5230
1604 nr XXX/232/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz zasad ich używania 5231
1605 nr XXX/284/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasad i kryteria gospodarowania zasobem Miasta oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 5233
1606 nr XXXX/285/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad polityki czynszowej w latach 2002-2006 5233
1607 nr XXXX/286/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 5234
1608 nr XXXX/289/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic w Golubiu-Dobrzyniu do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 5235
1609 nr XLVII/288/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania 5236
1610 nr XLVII/289/06 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/02 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi oraz innych insygniów Powiatu Mogileńskiego 5237
1611 nr 13/06 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Dębowa Łąka 5237
1612 nr LXIX/1307/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu osiedla – jednostki pomocniczej Miasta 5242
1613 Nr LXIX/1314/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką 5249
1614 nr LXIX/1316/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 54 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 5249
1615 nr LXIX/1317/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31maja 2006 r. w sprawie utworzenia XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 5252
1616 nr LXIX/1318/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie włączenia Gimnazjum Nr 54 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy i XX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy do Zespołu Szkół Nr 5 w Bydgoszczy 5254
1617 nr XLIV/541/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Inowrocław 5254
1618 nr XLIV/551/2006 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 5257
1619 nr XLVIII/302/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Barcin 5257
1620 nr XLVIII/317/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie 5260
1621 nr XLIX/321/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/273/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. dotyczącej podziału Miasta i Gminy Barcin na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 5260
1622 nr XLIX/322/2006 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Barcin uchwalonym uchwałą nr XLVIII/302/2006 Rady Miejskiej w Barcinie 5261
1623 nr XXXVIII/219/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych 5261
1624 nr XXXVIII/220/2006 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 5262
1625 nr XXXVIII/186/06 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie obwodów głosowania 5263
1626 nr 1056/06 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5263
1627 nr 1059/06 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Torunia, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Torunia oraz zmiany uchwały dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania 5264
1628 nr 1060/06 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej okręgów wyborczych 5265
1629 nr 1066/06 Rady Miasta Torunia z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych oraz ustalenia zasad ich sprzedaży 5270
POROZUMIENIE
1630 zawarte w dniu 30 maja 2006 r. w Rypinie pomiędzy Powiatem Rypińskim a Gminą Miasta Rypina, Gminą Rypin, Gminą Wąpielsk w sprawie zasad realizacji i użytkowania inwestycji pod nazwą „Rypińskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Rehabilitacji” przy ul. Dworcowej 5271
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-16
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]