Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 102 Bydgoszcz, 02 sierpień 2006
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1556 nr 88/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szubin 5099
1557 nr 89/2006 z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nakło n/Notecią 5106
UCHWAŁY:
1558 nr XXIX/172/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz 5110
1559 nr XXXII/186/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy 5110
1560 nr XXXII/188/06 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/172/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz 5111
1561 nr XXXIV/351/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sieci szkól publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka 5111
1562 nr 16/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrcz na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 5112
1563 nr 19/D/2006 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opinii sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Świekatowo na 2006 r. wraz z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu 5113
1564 nr XXXV/227/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi położonej w Parlinku kategorii drogi gminnej 5113
1565 nr XXXV/229/2006 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie pozbawienia części drogi położonej w Szczepankowie kategorii drogi gminnej 5113
1566 nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie 5114
1567 nr XXXII/258/06 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec 5115
1568 nr XL/289/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubraniec 5116
1569 nr XL/290/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia hejnału Lubrańca oraz zmian w Statucie Gminy i Miasta Lubraniec 5120
1570 nr XXVIII/166/06 Rady Gminy Gruta z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gruta 5123
1571 nr XXXV/260/06 Rady Miasta Rypina z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie i utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie 5124
1572 nr XXXI/267/2006 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych 5126
1573 nr XXXI/268/2006 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 5127
1574 nr XL/247/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia umownej stopy procentowej dla oprocentowania nie zapłaconej części ceny nieruchomości rozłożonej na raty 5128
1575 nr 1035/06 Rady Miasta Torunia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Torunia 5128
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1576 z dnia 24 lipca 2006 r. o wysokości przyznanych dotacji podmiotowych dla spółek wodnych i ich związków, przeznaczonych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych i naprawę awarii w 2006 r 5129
INFORMACJE:
1577 umowa współpracy zawarta w dniu 29 czerwca 2006 r. w Bydgoszczy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego dla studentów „Szansa dla żaka III”, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytetu II, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 5130
1578 z dnia 17 lipca 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1132B/9426/W/OPO/2006/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy: „Elana-Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5135
1579 z dnia 18 lipca 2006 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-27(5)/2006/415/VI/JP zatwierdzającej taryfę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5135
POBIERZ

Opublikowane: 2006-08-04
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]