Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 96 Bydgoszcz, 12 sierpień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1739 nr XXV/135/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk 4324
1740 nr XXV/137/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata 4325
1741 nr XXVII/199/05 Rady Miasta Rypina z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 4329
1742 nr XXVII/201/05 Rady Miasta Rypina z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 4329
1743 nr XXVII/202/05 Rady Miasta Rypina z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Miasta Rypina dodatków do wynagrodzenia 4331
1744 nr XXXII/360/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych 4334
1745 nr XXXII/371/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu we Włocławku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego 4336
1746 nr XXV/151/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały 4336
1747 nr XXIII/141/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Waganiec stawek opłaty targowej 4337
1748 nr LI/1039/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz 4338
1749 nr LI/1046/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie dokonania zmiany w podziale Bydgoszczy na stałe obwody głosowania i utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4338
1750 nr LI/1053/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych lub ich części, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 4339
1751 nr XXXVI/443/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie Gminy Lubicz 4340
1752 nr 813/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów 4340
1753 nr 814/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP oraz zmian w uchwale dotyczącej utworzenia stałych obwodów głosowania 4341
1754 nr 821/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wynajmowanych na rzecz niepublicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz ustalenia zasad ich sprzedaży 4343
1755 nr 825/05 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 724/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń 4344
1756 nr XXIV/129/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4345
1757 nr XXIV/130/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Zbójno 4348
1758 nr XXXVI/209/05 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania 4348
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1759 z dnia 1 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka 4349
POROZUMIENIE
1760 zawarte w dniu 20 lipca 2005 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie 4349
INFORMACJE:
1761 Starosty Chełmińskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełmna w części dotyczącej gruntów w obrębach od 1 do 8 4350
1762 rozporządzenie nr 2/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Las Gdański” w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie 4350
1763 rozporządzenie nr 3/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich 4355
1764 z dnia 20 lipca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/989B/2198/W/OPO/2005/AJ oraz nr PCC/982B/2198/W/OPO/2005/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowie 4360
1765 z dnia 20 lipca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 20 lipca 2005 r. nr WCC/654A/1635/W/OPO/2005/AJ oraz nr PCC/688A/1635/W/OPO/2005/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lipnie 4361
1766 z dnia 2 sierpnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172E/209/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy „OPEC GRUDZIĄDZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 4362
POBIERZ

Opublikowane: 2005-08-17
Ostatnia modyfikacja: 2005-08-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]