Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 9 Bydgoszcz, 10 luty 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
129 nr XXXVII/832/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Łoskoń” w jednostce Fordon w Bydgoszczy 323
130 nr XXXIX/882/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy upoważnienia do wydawania decyzji w sprawie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy 344
131 nr XIV/75/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia „Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze” 344
132 nr XXII/161/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów kultury wchodzących w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku 347
133 nr XX/118/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 347
134 nr XX/126/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz 351
135 nr XXI/117/04 Rady Gminy Koneck z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 352
136 nr XXII/92/2004 Rady Gminy W Kęsowie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 356
137 nr XXII/93/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Kęsowie i Piastoszynie oraz przekształcenia w oddziały przedszkolne w Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie 356
138 nr XXVII/311/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003-2007, uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/516/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 94, poz. 1647) 357
139 nr XIX/156/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2005 r 357
140 nr XIX/158/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów gminy nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej 358
141 nr XXVIII/340/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko–Pomorskiego na 2004 r 359
142 nr XXIX/362/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2004 r 360
143 nr XXIV/144/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2005 r 362
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]