Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 26 lipiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1640 nr XXIV/202/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 3987
1641 nr XXVI/214/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3988
1642 nr XXVI/217/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/202/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i przyjęcia jednolitego tekstu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 3989
1643 nr XXXI/228/2005 Rady Miejskiej W Strzelnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stodoły Gmina Strzelno 3992
1644 nr XX/226/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dobrcz na stałe obwody głosowania 3996
1645 nr XX/229/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Włóki 3996
1646 nr XX/230/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wudzynek 3999
1647 nr XX/231/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzęsacz 4002
1648 nr XX/232/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wudzyn 4005
1649 nr XX/233/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Trzebień 4008
1650 nr XXV/156/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą 4011
1651 nr XXV/157/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 4012
1652 nr XXV/158/05 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy 4013
1653 nr XXIX/133/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia ulic na terenie Miasta Łasin do kategorii dróg gminnych 4014
1654 nr XXIX/134/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych 4015
1655 nr XXIX/136/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 4016
1656 nr XXVI/222/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Mieście i Gminie Kamień Krajeński 4017
POROZUMIENIA:
1657 aneks nr 1 do porozumienia nr 41/2005 r. z dnia 27 kwietnia 2005 r. zawarty w dniu 6 czerwca 2005 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim 4017
1658 zawarte w dniu 1 lipca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubanie w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi 4018
INFORMACJA
1659 sprawozdanie Wójta Gminy Białe Błota z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2004 r 4019
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]