Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 08 lipiec 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1518 nr 16 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie użytków ekologicznych 3772
UCHWAŁY:
1519 nr XXI/125/05 Rady Gminy w Bytoniu dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bytoń 3776
1520 nr XXIII/142/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 3776
1521 nr XVII-92/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bądkowo dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków 3777
1522 nr XXVIII/212/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 3778
1523 nr XXII/137/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu 3779
1524 nr XXV/141/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3780
1525 nr XXV/142/2005 Rada Gminy Fabianki z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych 3782
1526 nr XXXVIII/314/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3783
1527 nr XXXVIII/315/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3783
1528 nr 26/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Żnin na rok 2005 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 3783
1529 nr XXV/182/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubiewo 3784
1530 nr XXV/183/2005 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działki nr 1104 w Lubiewie na rzecz Skarbu Państwa – Staroście Tucholskiemu 3784
1531 nr XXV-161/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji i Współpracy Międzynarodowej w Janikowie imienia Księcia Abdullah Ibn Abdulaziz Al-Saud oraz zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie 3784
1532 nr XXV-162/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Janikowo na stałe obwody głosowania 3785
1533 nr XXVII/134/05 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 3786
1534 nr XXXVI/252/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r 3786
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1535 z dnia 8 czerwca 2005 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza 3787
1536 z dnia 20 czerwca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiek przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2005 r. 3787
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1537 z dnia 13 czerwca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół 3788
INFORMACJE:
1538 zarządzenie nr 16/2003 Wójta Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2002 r 3788
1539 zarządzenie nr 55/2004 Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 3789
1540 zarządzenie nr 111/2005 Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 3789
1541 rozporządzenie nr 1/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 3790
1542 Wójta Gminy Radomin z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2004 r 3791
1543 z dnia 6 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383F/1333/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Elektrociepłowni „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3792
1544 z dnia 9 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-31(2)/2005/433/V/MJ odmawiającej przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Rypinie 3793
1545 z dnia 13 czerwca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/915A/1530/W/OPO/2005/MP oraz nr PCC/629B/1530/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Miastu i Gminie Radzyń Chełmiński prowadzącemu działalność gospodarczą poprzez Referat Gospodarczy z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim 3794
1546 z dnia 14 czerwca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/882F/1733/W/OPO/2005/MP oraz nr PCC/590B/1733/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Gminie i Miastu Lubraniec prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Lubrańcu 3795
1547 z dnia 16 czerwca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1049B/2497/W/OPO/2005/MP i nr PCC/618B/2497/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Miastu i Gminie Łabiszyn prowadzącemu działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Łabiszynie 3795
1548 z dnia 20 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/122B/532/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku 3796
1549 z dnia 21 czerwca 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/872A/1405/W/OPO/2005/MP i nr PCC/526B/1405/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości 3797
1550 z dnia 22 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/325A/12640/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem INFRATECH Krzysztof Emmert Spółce komandytowej z siedzibą w Chełmnie 3798
1551 z dnia 23 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/146A/852/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem Zakładom Urządzeń Chemicznych TOFAMA S.A. z siedzibą w Toruniu 3798
1552 z dnia 23 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/888C/218/W/OPO/2005/MP w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Toruń Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 3799
1553 z dnia 24 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4110-38(6)/2005/1422/AJ dotyczącej umorzenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych Gminie Strzelno, prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Strzelnie decyzjami z 22 sierpnia 2000 r. nr WCC/865/1422/N/3/2000/EG ze zmianą i z 2 listopada 1998 r. nr PCC/533/1422/U/1/98/JK ze zmianami 3800
1554 z dnia 28 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-16(8)/2005/9565/IV/AgS umarzającej - jako bezprzedmiotowe-postępowanie administracyjne o skrócenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/9565-A/4/2002/III/AK z 10 października 2002 r. oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „JAN EMMERT” z siedzibą w Kozłowie 3801
1555 z dnia 28 czerwca 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/372D/603/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3802
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-12
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]