Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 29 czerwiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1450 nr XV/102/05 Rady Gminy Topólka z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie współdziałania Gminy Topólka z Miastem Włocławek 3660
1451 nr XV/111/05 Rady Gminy Topólka z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 3660
1452 nr XVI/115/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Topólka 3661
1453 nr XVI/117/05 Rady Gminy Topólka z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 3663
1454 nr 41/XXXII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Włocławka 3666
1455 nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3673
1456 nr XXV/152/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3674
1457 nr XXV/140/05 Rady Gminy Koneck z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koneck 3675
1458 nr XXIX/204/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu 3678
1459 nr XXII/189/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na określonych śródlądowych wodach powierzchniowych Powiatu Żnińskiego, w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 3679
1460 nr 186/2005 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Fabianki w uchwale budżetowej na rok 2005 (po zmianie) 3680
1461 nr XXXI/240/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Kostrzewskiego w Gąskach oraz przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach 3681
1462 nr XXXI/241/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Gniewkowo 3681
1463 nr XXXV/243/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. dotyczącej zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełmna 3682
1464 nr XXXV/244/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/432/2002 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie regulaminu targowisk 3682
1465 nr XXIX/246/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Mogilno 3683
1466 nr XXIX/248/05 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej 3683
1467 nr XXXII/401/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 3684
1468 nr XXXII/402/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej, zabranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy oraz opłaty manipulacyjnej 3684
1469 nr XXXII/403/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 3685
1470 nr XXXII/406/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości 3686
1471 nr XXIV/182/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie utworzenia użytków ekologicznych 3687
1472 nr XXIV/184/2005 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo 3690
1473 nr 24/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kcynia na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 3692
1474 nr XXIII/172/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Śliwicach 3692
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1475 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaktualizowanej „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 3692
INFORMACJE:
1476 zarządzenie nr 53/05 Wójta Gminy Lipno z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 3694
1477 zarządzenie nr 60/05 Wójta Gminy Rypin z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 3695
1478 sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 marca 2005 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2004 r 3695
1479 zarządzenie nr 48/05 Burmistrza Barcina z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Barcina za 2004 r 3695
1480 ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 3696
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-04
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-04
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]