Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 28 czerwiec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1423 nr XVI-82/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy Bądkowo 3615
1424 nr XVI-83/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania przez Gminę Bądkowo 3620
1425 nr XVIII-96/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI-82/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy Bądkowo 3621
1426 nr XVIII-97/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI-83/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania przez Gminę Bądkowo 3622
1427 nr XXIV/130/05 Rady Gminy Koneck z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Koneck z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 3622
1428 nr 739/05 Rady Miasta Torunia z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego miasteczka garnizonowego, położonego w rejonie ul. Okólnej i Armii Ludowej w Toruniu 3623
1429 nr 781/05 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 3632
1430 nr XXXIX/42/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 3632
1431 nr XXXIX/43/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/148/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 3633
1432 nr XXV/163/2005 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen ustalonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom od dnia 1 marca 2005 r. do 29 lutego 2008 r 3633
1433 nr XXIX/192/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 3634
1434 nr XXIX/193/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sicienko 3634
1435 nr 292/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i wskazania organów do tego uprawnionych 3634
1436 nr XXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe 3635
1437 nr XXIII/188/2005 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nowe oraz ich wydzierżawiania, najmu albo użyczania na okres dłuższy niż trzy lata 3636
1438 nr XXVI/158/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim 3637
1439 nr XXVI/159/2005 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 3638
1440 nr XXXIV/293/2005 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicom 3638
1441 nr XXXV/289/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3639
1442 nr XXI/189/05 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kowalewo Pomorskie, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3640
1443 nr XXX/210/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania zadań służących ochronie środowiska 3641
1444 nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r 3641
1445 nr XXVIII/146/05 Rady Gminy Świekatowo z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 3642
1446 nr 124/XXVII/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomin 3642
1447 nr XXXV/316/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Gimnazjum Powiatowego w Tucholi 3646
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1448 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej w wojewódzkim dzienniku urzędowym 3646
INFORMACJA
1449 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały Rady Miasta Torunia nr 681/2001 z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3654
POBIERZ

Opublikowane: 2005-07-04
Ostatnia modyfikacja: 2005-07-04
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]