Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 20 czerwiec 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1382 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obwodów łowieckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3411
UCHWAŁY:
1383 nr XVIII/100/04 Rady Gminy Lipno z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2005 r 3413
1384 nr XX/105/05 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipno 3414
1385 nr XX/106/05 Rady Gminy Lipno z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz trybu i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipno 3417
1386 nr XXIII/140/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2005 r. o zmianie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku 3421
1387 nr XXIII/143/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 3421
1388 nr XLII/253/2005 Rady Gminy Inowrocław z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki ich obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław 3423
1389 nr XXV/166/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych 3427
1390 nr XXV/127/05 Rady Gminy Rypin z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rypin 3432
1391 nr 58/XXXIII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasto Włocławek 3434
1392 nr XX/101/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 3435
1393 nr XX/103/2005 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3436
1394 nr XXII/104/05 Rady Gminy Kowal z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowal 3439
1395 nr XLVII/1015/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 3442
1396 nr XLVII/1017/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3442
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-22
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]