Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 27 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1263 nr 49/2005 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski w uchwale budżetowej gminy na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 2948
1264 nr XVII/67/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na 2005 r 2948
1265 nr XVII/70/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania uprawnionego do tego organu 2949
1266 nr XVII/75/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad oddawania nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Chrostkowo w dzierżawę lub najem oraz określania wysokości czynszów 2950
1267 nr XVIII/127/2005 Rady Gminy Osięciny z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2951
1268 nr XXX/287/05 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/252/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie. poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2951
1269 nr XXIV/215/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski 2952
1270 nr XXIV/140/05 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 2952
1271 nr XXIII/248/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 2953
1272 nr XXI/123/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 22 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/182/2002 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania 2955
1273 nr XXII/128/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/106/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2955
1274 nr XXIII/164/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Solcu Kujawskim w rejonie ulic: Tartacznej, Toruńskiej i Lipowej 2956
1275 nr XXVII/137/05 Rady Gminy Dobre z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/128/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2963
1276 nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2964
1277 nr XXIII/219/05 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 2966
1278 nr 57/XXXIII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zbywania lokali i obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe 2968
1279 nr XX/95/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu gminy 2968
1280 nr XXVII/163/2005 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2969
1281 nr XX/156/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Warlubie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania tych miejsc i określenia warunków sprzedaży napojów alkoholowych 2971
1282 nr XXVII/367/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010 2971
1283 nr XXIV/138/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2975
1284 nr XX/118/05 Rady Gminy Osie z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2978
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1285 z dnia 16 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 2979
POROZUMIENIE
1286 zawarte w dniu 1 lutego 2005 r. we Włocławku pomiędzy Gminą Miastem Piotrków Kujawski a Miastem Włocławek 2979
INFORMACJE:
1287 zarządzenie 4/2005 r. Wójta Gminy Warlubie z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2980
1288 zarządzenie nr 21/2005 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2004 r 2981
1289 zarządzenie nr 40/2005 Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2004 2981
1290 sprawozdanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2004 r 2981
1291 sprawozdanie Wójta Gminy Sośno z dnia 28 kwietnia 2005 r. z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2004 r 2982
1292 sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2005 r. z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2004 r 2982
1293 zarządzenie nr 10/05 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 kwietnia 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2983
POBIERZ

Opublikowane: 2005-06-03
Ostatnia modyfikacja: 2005-06-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]