Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 63 Bydgoszcz, 23 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1201 nr 100/XXIV/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2005 r 2827
1202 nr XXVII/172/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2827
1203 nr XXVII/173/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nakielskiego 2831
1204 nr XXIX/204/2005 r. Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2832
1205 nr XXII/165/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn 2832
1206 nr XXIV/181/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/165/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn 2843
1207 nr XXIV/183/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 2843
1208 nr XXXI/401/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia obowiązującego w 2005 r. regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw 2845
1209 nr XXXIV/413/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 2849
1210 nr XXXIV/416/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 2850
1211 nr XXXI/221/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso 2850
1212 nr XXXI/225/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia 2851
1213 nr XXXI/229/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kcyni 2853
1214 nr XXXII/237/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso 2853
1215 nr XXXII/241/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 r 2854
1216 nr XXXII/242/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia 2858
1217 nr XXXII/244/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 2858
1218 nr XXI/109/2005 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/96/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2859
1219 nr 26/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kcynia na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 2859
1220 nr XLVI/985/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy 2860
1221 nr XLVI/995/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 2860
1222 nr XLVI/1000/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy terenowi publicznemu 2862
1223 nr XLVI/1001/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nazwy ulicy i mostów 2862
1224 nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole 2863
INFORMACJE:
1225 zarządzenie nr 15/2005 Burmistrza Miasta Wąbrzeźna z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wąbrzeźno za rok 2004 2863
1226 informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków Miasta Bydgoszczy dla osiedli: „Brdyujście”, „Fordon”, „Czersko Polskie” 2864
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-30
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]