Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 61 Bydgoszcz, 19 maj 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1158 nr XIV/120/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, na obszarze wsi Zławieś Wielka – tereny mieszkaniowe i zagrodowe (dz. 29; 60/1; 61; 63; 66; 67 i 372) 2739
1159 nr XIV/121/2004 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka, na obszarze wsi Górsk – tereny usługowe, mieszkaniowe i rekreacyjne (dz. 162/1; 389; 390; 422/9-16; 472; 474/3; 476/3 i 500/1) 2744
1160 nr XXIX/368/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław 2750
1161 nr XXXI/396/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław 2755
1162 nr XXXI/397/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Inowrocław 2755
1163 nr XXII/166//05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2756
1164 nr XXII/167/05 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łabiszyn w 2005 r 2760
1165 nr 11/05 Zarządu Związku Gmin Rypińskich z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Rypińskich za 2004 r 2760
1166 nr XI/25/05 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2005 r 2761
1167 nr XXVIII/34/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza 2762
1168 nr XXIII/197/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień Krajeński 2763
1169 nr XXIX/324/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2765
1170 nr XXXIII/298/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2769
1171 nr XXXIII/300/05 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Tuchola 2771
1172 nr XXX/233/2005 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej 2772
1173 nr 17/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko 2772
1174 nr X/11/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lipna na 2005 r 2772
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1175 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 2773
INFORMACJE:
1176 zarządzenie nr 6/05 Wójta Gminy Unisław z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2004 r 2774
1177 zarządzenie nr 20/05 Burmistrza Tucholi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2004 r 2775
1178 zarządzenie nr 17/2005 Burmistrza Gniewkowa z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2775
1179 zarządzenie nr 13/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 r 2776
1180 zarządzenie nr 4/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2777
1181 zarządzenie nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2005 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2777
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-24
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-24
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]