Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 6 Bydgoszcz, 04 luty 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
89 nr 1/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie użytków ekologicznych 211
UCHWAŁY:
90 nr V/47/04 Rady Gminy Unisław z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wyodrębnienia z Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu Gminnej Biblioteki Publicznej w Unisławiu i nadania jej statutu 216
91 nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXII205/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin 217
92 nr XX/114/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chełmica Cukrownia 218
93 nr 646/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Batorego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu oraz części terenów przyległych 221
94 nr 647/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i zasady przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 223
95 nr XXXI/271/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na rok 2005 228
96 nr XXXI/272/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 230
97 nr XXXI/273/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 230
98 nr XXXI/274/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/268/04 Rady Gminy Chełmża w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Chełmża 232
99 nr XXII/114/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 233
100 nr XXII/115/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 235
101 nr XVIII/148/04 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 236
102 nr XVIII/152/04 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 237
103 nr XXI/140/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 239
104 nr XXI/143/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 241
105 nr XXI/148/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 241
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-10
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]