Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 28 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1004 nr XXII/130/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2255
1005 nr XVIII/89/05 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2258
1006 nr XXI/122/05 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części dotyczącej wsi Brzozowo 2259
1007 nr XXII/225/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 2264
1008 nr XXII/226/05 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie Ciechocinka 2268
1009 nr XXIV/114/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w formie ryczałtu kwartalnego na 2005 r 2268
1010 nr XXIV/117/05 Rady Gminy Rypin z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2269
1011 nr XX/125/05 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośno w roku 2005 2272
1012 nr XX/127/05 Rady Gminy Sośno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sośno 2278
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1013 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin z siedzibą w Mieście Inowrocław 2281
INFORMACJE:
1014 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Trzemiętowie 2290
1015 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Bydgoskiego 2290
1016 z dnia 21 marca 2005 r. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu na temat obiektów zabytkowych 2290
POBIERZ

Opublikowane: 2005-05-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-05-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]