Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 27 styczeń 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
81 nr XXIII/121/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 170
82 nr XXIII/109/04 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przemysłowych na terenie Gminy Dobre 172
83 nr XXIII/111/04 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia i innych dodatków 173
84 nr XXVI/336/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w obrębie ulic Cegielnej, Św. Ducha, Biskupa Antoniego Laubitza, Średniej, Andrzeja i Marulewskiej 178
85 nr XXIV/172/2004 Rady Gminy w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian w uchwale nr VII/75/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, opublikowanej w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 58, poz. 964, zmienionej uchwałą nr XXIII/167/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 października 2004 r 202
86 nr XXIV/174/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu 202
87 nr XXIV/178/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie targowiska - parkingu miejskiego położonego w Lubrańcu pomiędzy ulicami Brzeską i Nową 203
88 nr XXII/140/04 Rada Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Baruchowo na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 204
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-07
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-07
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]