Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 25 kwiecień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
905 nr XX/116/2005 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 2051
906 nr XVI/89/2005 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska 2051
907 nr XVI/90/2005 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2055
908 nr XVI/92/2005 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów Targowisk przy ul. Targowej i Warszawskiej 2058
909 nr XX/137/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skępe oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2061
910 nr XX/138/2005 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia „Regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze” 2068
911 nr XXVI/178/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2071
912 nr XXVI/180/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2072
913 nr XXIX/254/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie 2076
914 nr XXIX/255/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie w roku 2005 2079
915 zarządzenie nr 10/05 Wójta Gminy Waganiec z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za rok 2004 2085
916 zarządzenie nr 85/05 Wójta Gminy Choceń z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2086
917 zarządzenie nr 13/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2004 r 2086
918 zarządzenie nr 27/2005 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Włocławek na prawach powiatu za 2004 r 2087
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]