Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 4 Bydgoszcz, 18 styczeń 2005
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
48 nr 40/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie Wojewody w sprawie uchylenia rozporządzenia o wprowadzaniu ograniczeń i zakazów wycinania drzew w okresie od 20 maja 1996 r. do 31 października 1996 r. oraz od 30 kwietnia do 31 października w latach następnych 136
UCHWAŁY:
49 nr XXV/322/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w zakresie terenu położonego w rejonie ulic: Marulewskiej, Kątnej, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Stefana Czarnieckiego, Władysława Jagiełły, ks. Dobromira Ziarniaka i Długiej, na terenie oznaczonym w planie symbolami „8 MN”, „12 MN” i „011 KD”, przy ul. Lipowej 136
50 nr VII/62/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwały Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2003 r. nr VI/65/2003 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Osielsko za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Osielsko wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 139
51 nr VII/64/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 140
52 nr XVI/100/04 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 140
53 nr XVI/101/04 Rady Gminy Sośno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie 141
54 nr XXIII/319/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom 141
55 nr XXIII/323/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Białe Błota 144
56 nr XXVII/351/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/247/04 z dnia 11 marca 2004 r. 144
57 nr XXVII/354/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 145
58 nr XXVII/355/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 145
59 nr XXVII/356/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś 145
60 nr XXI/202/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków ponoszonych przez gminę za świadczenia z pomocy społecznej 145
61 nr XXI/217/2004 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla trenerów zasłużonych w osiąganiu przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Nowa wieś Wielka wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 146
62 nr XXIII/158/2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Stelchno w Gminie Jeżewo 148
63 nr XXVIII/231/2004 Rady Miejskiej Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 148
64 nr XXVIII/232/2004 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy oraz nadania statutu 151
65 nr XVII/93/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 152
66 nr 650/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 152
67 nr 651/04 Rady Miasta Torunia z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń” 154
68 nr XXI/148/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2005 154
69 nr XXII/119/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego 155
70 nr XXIV/239/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Brodnicy 156
71 nr XXIV/245/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz ich najemców i określenia zasad ich sprzedaży 156
72 nr XXV/189/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso sołtysów i inkasentów oraz zwrotu kosztów dojazdu 157
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
73 z dnia 20 grudnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brzoziu przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2004 r 157
74 z dnia 31 grudnia 2004 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Brodnicy 157
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
75 z dnia 2 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Jeziora Wielkie 158
POROZUMIENIA:
76 z dnia 30 listopada 2004 r. pomiędzy Gminą Miastem Toruń a Gminą Miastem Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Grudziądz przez Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 158
77 z dnia 15 listopada 2004 r. zawarte w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę 161
78 z dnia 16 grudnia 2004 r. zawarte w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Powiatem Radziejowskiem w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę 162
79 z dnia 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r 164
80 aneks nr 1 z dnia 13 grudnia 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie utworzenia wspólnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego 165
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-04
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-04
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]