Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 31 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
689 nr XXIV/266/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej 1600
690 nr XXIV/267/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1601
691 nr XXV/127/2004 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 1602
692 nr XXII/131/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1609
693 nr XXIV/98/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy 1610
694 nr XXIV/99/2005 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Kęsowie i Piastoszynie oraz przekształcenia w oddziały przedszkolne w Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie 1611
695 nr XXVI/186/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 1611
696 nr XXVI/188/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1613
697 nr XVI/88/05 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2005 r 1616
698 nr XIX/146/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, zasady i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 1617
699 nr XIX/147/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 1620
700 nr XIX/148/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska 1622
701 nr XIX/151/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej 1623
702 nr XVII/132/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Radziejów 1626
703 nr XVII/133/2005 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty administracyjnej oraz zasad jej poboru na terenie Gminy Miasta Radziejów 1627
704 nr XXXI/396/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r 1627
705 nr 55/2005 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miasta i Gminy w Izbicy Kujawskiej w uchwale budżetowej na rok 2005 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1628
POROZUMIENIE
706 zawarte w dniu 21 lutego 2005 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim-ziemskim w sprawie powierzenia Miastu Bydgoszcz prowadzenia zadań publicznych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie jego działania 1629
INFORMACJE:
707 ogłoszenie prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w bieżącym roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej i kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Toruniu 1630
708 zarządzenie nr 4/2005 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 1630
709 zarządzenie nr 5/2005 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1630
710 zarządzenie nr 3/2005 Starosty Rypińskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka w Rypinie na rok kalendarzowy 2005 1631
711 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Żnińskiego 1631
712 rozporządzenie nr 1/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Mała Nieszawka” w Toruniu i Gminie Wielka Nieszawka, województwo Kujawsko-Pomorskie 1631
713 zarządzenie nr 5/2005 Starosty Mogileńskiego z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach 1636
714 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2005 r 1636
715 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2005 r 1636
716 zarządzenie nr 4/2005 Starosty Tucholskiego z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej Gmina Tuchola, w roku 2005 1636
717 zarządzenie nr 5/2005 Starosty Tucholskiego z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi, w roku 2005 1637
718 zarządzenie nr 10/05 Starosty Włocławskiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1637
719 zarządzenie nr 11/05 Starosty Włocławskiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1637
720 informacja Starosty Wąbrzeskiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej z Działem Zamiejscowym w Książkach na rok 2005 1637
721 zarządzenie nr 15/2005 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie za 2004 r 1638
722 zarządzenie nr 8/2005 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2005 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Powiat Radziejowski 1638
723 zarządzenie nr 9/2005 Starosty Radziejowskiego z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach w Powiecie Radziejowskim 1638
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-06
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]