Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 30 marzec 2005
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
661 nr 61/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kikół 1551
UCHWAŁY:
662 nr XX/116/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków (zasad) przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1552
663 nr XXI/137/04 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim 1553
664 nr XVI/120/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r 1554
665 nr XVI/122/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek netto opłat za zajęcie pasa drogowego 1555
666 nr XVI/130/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2005 r 1556
667 nr XVI/133/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/102/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 20004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie 1556
668 nr XVI/134/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1557
669 nr XVI/135/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub pomocy rzeczowej 1557
670 nr XIX/145/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 1558
671 nr XIX/147/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 1559
672 nr XIX/148/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich 1559
673 nr XIX/144/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r 1561
674 nr XIX/147/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1562
675 nr XIX/148/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych nauczycieli 1564
676 nr XXIII/195/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 1565
677 nr XXIII/196/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1566
678 nr XXIII/198/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Włocławek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1569
679 nr XXIII/199/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do uchwały nr V/36/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Włocławek 1570
680 nr XXII/129/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki 1570
681 nr XXII/131/2005 Rady Gminy Fabianki z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 r 1575
682 nr 12/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 1580
683 nr 56/2005 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Fabianki w uchwale budżetowej na rok 2005 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu (po zmianie) 1580
684 nr 718/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2005-2009” 1580
685 nr 724/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń 1589
686 nr 727/05 Rady Miasta Torunia z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej i zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Torunia 1591
687 nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wąbrzeźno 1592
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
688 z dnia 22 marca 2005 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1596
POBIERZ

Opublikowane: 2005-04-06
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]