Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 31 Bydgoszcz, 23 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
580 nr XVIII/106/05 Rady Gminy Osie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1427
581 nr XVIII/109/05 Rady Gminy Osie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 1428
582 nr XXI/132/05 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1428
583 nr XXI/133/05 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1432
584 nr XXIV/117/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy 1433
585 nr XXIV/118/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łasin 1434
586 nr XXIV/120/2005 Rady Miejskiej Łasin z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 1435
587 nr XXII/110/05 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1436
588 nr XIX/148/2005 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1439
589 nr XXII/136/2005 Rady Gminy w Obrowie z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Obrowo 1442
590 nr 12/131/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” 1442
591 nr XXIV/180/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 r 1447
592 nr XXIV/181/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 1452
593 nr XXXI/223/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego uczniom, których miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Chełmno 1453
594 nr XXXI/224/2005 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto-Chełmno 1455
595 nr XXX/165/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1459
596 nr XXX/166/2005 Rady Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 1463
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-25
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-25
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]