Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 21 Bydgoszcz, 08 marzec 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
330 nr XVI 100/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gąsawa w latach 2004-2009 1003
331 nr XIX/113/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytoniu 1006
332 nr XXI/134/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1007
333 nr XXIII/126/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 1009
334 nr XXIII/127/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia 1013
335 nr XXI/213/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ciechocinka na 2005 r 1013
336 nr XXIII/148/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej, sieci gimnazjum oraz granic ich obwodów 1014
337 nr XXIV/342/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1017
338 nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1018
339 nr XXV/3/172/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1019
340 nr XXVI/8/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, sposobu sprawiania pogrzebu ze środków pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków z zakresu pomocy społecznej 1024
341 nr XXVI/14/05 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/3/172/04 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1025
342 nr XVI/120/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2005 1026
343 nr XVI/123/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji, udzielanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na realizację zleconych zadań publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1027
344 nr XXIV/166/2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 1029
345 nr XXV/226/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na 2005 r 1029
346 nr XXV/228/2004 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotniki Kujawskie 1030
347 nr XXV/242/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej i sposobu jej poboru 1034
348 nr XXVI/290/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 1035
349 nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r 1036
350 nr XXI/186/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych 1037
351 nr XXIII/143/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/130/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 listopada 2004 r. dotyczącej utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w Bysławiu Gmina Lubiewo 1038
352 nr 34/2005 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 Rady Gminy Dobre prognozy kwoty długu 1038
353 nr XXXIV/4/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień w Grudziądzu 1038
354 nr 6 XXXIV/6/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 1040
355 nr XXXIV/7/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Użyteczności Publicznej w Grudziądzu 1040
INFORMACJA
356 sprawozdanie Prezydenta Miasta Włocławka dnia 30 grudnia 2004 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2004 r 1042
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-09
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-09
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]