Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 24 luty 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
217 nr XXI/188/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie 748
218 nr XXI/193/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 750
219 nr XXII/200/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Szubin 753
220 nr XIX-122/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie 753
221 nr XIX-123/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V-38/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 756
222 nr XXXVII/259/2004 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu przyznanej pomocy w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego, pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, pomocy rzeczowej oraz zasad przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 756
223 nr XXVII/264/2004 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 757
224 nr XXI/186/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski 758
225 nr XV/124/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” 763
226 nr XXXVIII/225/2004 Rady Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu 766
227 nr XXXI/241/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 767
228 nr XVIII/167/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 767
229 nr XIX/136/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niepublicznym niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego 768
230 nr XIX/151/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński na 2005 r 769
231 nr XIX/152/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński 774
232 nr XIX/153/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński 777
233 nr XXI/214/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2005 r 777
234 nr XXI/224/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Żnin 779
235 nr XX/166/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Żnińskiego 780
236 nr XX/171/2005 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 stycznia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński na 2005 r 781
237 nr XVIII/170/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2005 r 782
238 nr XVII/140/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 783
239 nr XXVI/177/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 784
240 nr XXVI/178/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 785
241 nr XXVI/179/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 786
242 nr XXVI/180/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie 786
243 nr 251/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 787
244 nr 258/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z zakresu zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania 788
245 nr 5/D/2005 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 2004 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Brzuze w uchwale budżetowej gminy na 2005 r 789
246 nr XXIV/165/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 789
247 nr 3/D/2005 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Śliwice na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 790
248 nr 3/D/2005 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sadki na 2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu 791
249 nr I/3/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 791
POROZUMIENIE
250 aneks nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 5 stycznia 2004 r. na powierzenie prowadzenia zadań publicznych przez Miasto Bydgoszcz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego, zawarty w dniu 14 grudnia 2004 r 795
INFORMACJE:
251 sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Aleksandrowskim za 2004 r 795
252 sprawozdanie Starosty Włocławskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2004 r 796
253 sprawozdanie Starosty Żnińskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 r 798
254 sprawozdanie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2004 r 799
255 sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2004 801
256 sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004 801
POBIERZ

Opublikowane: 2005-03-03
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]