Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 132 Bydgoszcz, 15 grudzień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2203 nr 849/05 Rady Miasta Torunia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zwolnienia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5875
2204 nr XXIX/176/05 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 września 2005 r. o zmianie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku 5875
2205 nr 34/05 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 5875
2206 nr XXXIV/245/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmian Statutu Osiedla 5877
2207 nr XXVIII-190/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych 5877
2208 nr XXVIII-191/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2006 r 5879
2209 nr XXVIII-192/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku 5880
2210 nr XXVIII-193/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo na 2006 r 5880
2211 nr XXVIII-194/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku 5881
2212 nr XXVIII-199/2005 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5882
2213 nr XXXVII/195/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu na dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Gostycyn 5882
2214 nr XXXVII/197/2005 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskich dodatków i innych składników wynagradzania obowiązującego w roku 2006 5887
2215 nr XXXVII/199/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa 5891
2216 nr XXXVII/201/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 5892
2217 nr XXXVII/202/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Gostycyn, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 5892
2218 nr XXIX/232/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5893
2219 nr XXIX/233/05 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty 5894
2220 nr XX/114/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr XVII/102/2005 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5894
2221 nr XXII/266/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 5895
2222 nr 912/05 Rady Miasta Torunia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, a znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli wydzielonych z nich lokali mieszkalnych 5900
2223 nr 916/05 Rady Miasta Torunia z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 5901
2224 nr 917/05 Rady Miasta Torunia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5903
2225 nr 918/05 Rady Miasta Torunia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 5904
2226 nr 919/05 Rady Miasta Torunia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej 5905
2227 nr 920/05 Rady Miasta Torunia z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach 5906
2228 nr 131/XL/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 5906
INFORMACJE:
2229 z dnia 7 grudnia 2005 r. nr OPO-4110-83(3)/2005/1333/AJ o przedsiębiorcy Elektrociepłownie „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu ubiegającym się o udzielenie koncesji na obrót ciepłem 5907
2230 z dnia 9 grudnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-44(10)/2005/12640/I/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła INFRATECH Krzysztof Emmert spółka komandytowa, z siedzibą w Chełmnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję, obrót ciepłem 5908
POBIERZ

Opublikowane: 2005-12-20
Ostatnia modyfikacja: 2005-12-20
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]