Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 124 Bydgoszcz, 23 listopad 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2093 nr XXVIII/294/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kolankowo” 5514
2094 nr XXVIII/40/2005 Rady Gminy w Sadkach z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/1/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki 5532
2095 nr XXVIII/41/2005 Rady Gminy w Sadkach z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/14/2005 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 5532
2096 nr XXIX/171/05 Rady Gminy Baruchowo z dnia 14 października 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 5533
2097 nr XXVI/211/05 Rady Gminy Lniano z dnia 25 października 2005 r. w sprawie ustanowienia prawnej formy ochrony przyrody 5534
2098 nr XLVII/150/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza 5535
2099 nr XLVII/163/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz na okres dłuższy niż 3 lata 5535
2100 nr XXXVI/416/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/250/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo 5536
2101 nr XXXVI/417/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/516/2002 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2003-2007 5536
2102 nr 30/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrcz na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 5541
2103 nr XXV/144/2005 Rady Gminy Sośno z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5541
2104 nr XXVIII/142/05 Rady Gminy Rypin z dnia 28 października 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa w formie ryczałtu kwartalnego 5545
INFORMACJA
2105 Starosty Inowrocławskiego z dnia 23 września 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Inowrocław w części dotyczącej gruntów w obrębach 1 i 2 5546
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]