Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 116 Bydgoszcz, 02 listopad 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1994 nr XXX/259/2005 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Kujawski 5223
1995 nr XXIV/176/05 Rady Gminy Śliwice z dnia 13 września 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Śliwicach 5225
1996 nr XXXIV/390/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 września 2005 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej 5225
1997 nr XXXIV/391/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej 5226
1998 nr XXXIV/392/05 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 września 2005 r. w sprawie przebiegu drogi powiatowej Nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie 5226
1999 nr XXIII/168/05 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Warlubie obowiązku tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 5228
2000 nr XXVI/196/05 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica 5228
2001 nr XXXV/188/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie 5230
2002 nr XXXV/189/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 5232
2003 nr XXXV/190/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr IV/15/02 z dnia 21 grudnia 2002 r. dot. uchwalenia Statutu Gminy Gostycyn 5233
2004 nr XXIV/123/2005 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z/s w Płowcach 5234
2005 nr XVIII/124/05 Rady Gminy Topólka z 30 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w miejscowości Topólka 5235
2006 nr XVIII/125/05 Rady Gminy Topólka z 30 września 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/165/02 Rady Gminy Topólka z 30 kwietnia 2002 r. i uchwale nr XXVII/184/02 Rady Gminy Topólka z 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia sieci dróg gminnych 5237
2007 nr XXXIV/430/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Inowrocławia 5237
2008 nr XXXIV/431/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych 5238
2009 nr XXXIV/441/2005 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Inowrocławia na rzecz ich najemców lub dzierżawców oraz określenia zasad ich zbywania 5240
2010 nr XXV/179/05 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 30 września 2005 r. o zmianie uchwały r XXI/154/05 Rady Gminy w Rogowie z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo 5240
2011 nr XXIX/217/05 Rady Miasta Rypina z dnia 3 października 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rypina 5241
2012 nr XXVI/45/2005 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 5 października 2005 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogóźno 5244
2013 nr 863/05 Rady Miasta Torunia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie określenia na 2006 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5246
2014 nr XXXVI/273/2005 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 7 października 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia 5246
POROZUMIENIA:
2015 nr 113/2005 zawarte w dniu 12 lipca 2005 r. pomiędzy Gminą Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie wykonania dokumentacji dotyczącej budowy chodnika i ścieżki rowerowej w miejscowości Kłopot 5247
2016 nr 118/2005 zawarte w dniu 7 października 2005 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego 5247
INFORMACJE:
2017 z dnia 19 października 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/113F/250/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 5248
2018 z dnia 19 października 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-59(6)/2005/12979/I/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła „Elana-Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5249
POBIERZ

Opublikowane: 2005-11-04
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]