Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 109 Bydgoszcz, 28 wrzesień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1891 nr XXIX/153/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 10 czerwca 2005 r w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach 4999
1892 nr XXXI/162/05 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach 5000
1893 nr XXVI/106/05 Rady Gminy Choceń z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Choceń 5001
1894 nr XIX-100/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług na terenie Gminy Bądkowo 5001
1895 nr XXIII/90/05 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrostkowo 5003
1896 nr XXXIV/252/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym oraz dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie 5007
1897 nr XXI/174/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej – Stadionu Gminnego w Górnej Grupie i Boiska w Wielkim Lubieniu 5014
1898 nr XXI/176/05 Rady Gminy Dragacz z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 5017
1899 nr XXV/183/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/2005 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z tytułu podjęcia działalności gospodarczej, zatrudnienia nowych pracowników oraz zainwestowania w Gminie Łubianka 5017
1900 nr XXVIII/210/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąbrzeźno 5018
1901 nr XXVIII/213/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wąbrzeźno w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 5018
1902 nr 116/XXXIX/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku 5019
1903 nr XXXVII/458/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia 5019
1904 nr XXXVII/459/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 5019
POROZUMIENIE
1905 z dnia 5 września 2005 r. zawarte w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Bukowiec, o przejęciu przez Miasto Bydgoszcz zadań gminy w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy 5020
INFORMACJE:
1906 rozporządzenie nr 2/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 5020
1907 Starosty Chełmińskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Chełmna w części dotyczącej budynków w obrębach od 1 do 8 5021
POBIERZ

Opublikowane: 2005-09-30
Ostatnia modyfikacja: 2005-09-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]