Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 107 Bydgoszcz, 20 wrzesień 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1855 nr XXXIV/401/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie 4935
1856 nr 27/D/2005 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sicienko na rok 2005 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4935
1857 nr XXIV/195/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4936
1858 nr XXIV/196/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany opłaty targowej na terenie Miasta Chełmży 4938
1859 nr XXIV/173/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Pakość na nowe inwestycje 4939
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1860 z dnia 5 września 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Nieszawa 4941
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1861 z dnia 9 września 2005 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Świeckiego 4941
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1862 z dnia 15 września 2005 r. o sprostowaniu błędów 4942
POROZUMIENIA:
1863 zawarte w dniu 30 grudnia 2004 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Miastem Kcynia w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 4947
1864 zawarte w dniu 4 sierpnia 2005 r. między 2005 r. między Zarządem Powiatu w Brodnicy a Zarządem Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy 4947
INFORMACJE:
1865 z dnia 5 sierpnia 2005 r. Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 4948
1866 zarządzenie nr 5/RF/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie opracowania informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2005 r 4948
1867 z dnia 24 sierpnia 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/658D/2254/W/OPO/2005/AJ oraz nr PCC/692B/2254/W/OPO/2005/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Gminie Gniewkowo, prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie 4949
1868 z dnia 29 sierpnia 2005 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/295D/273/W/OPO/2005/AJ i nr PCC/309C/273/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 4950
1869 z dnia 30 sierpnia 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1128A/12640/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy INFRATECH Krzysztof Emmert spółka komandytowa, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 4951
1870 z dnia 6 września 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383G/1333/W/OPO/2005/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Elektrociepłowni „Toruń” S.A. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 4951
1871 z dnia 7 września 2005 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji nr OPO-4210-53(7)2005/566/V/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 4952
POBIERZ

Opublikowane: 2005-09-22
Ostatnia modyfikacja: 2005-09-22
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]