Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 10 Bydgoszcz, 14 luty 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
144 nr XVIII/170/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 367
145 nr XVIII/171/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 370
146 nr XXVII/163/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/99 Rady Gminy w Pruszczu z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niewieścinie 371
147 nr XXVII/175/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania 372
148 nr XVII/140/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowalewo Pomorskie w części dotyczącej działek nr 83/2, 78, 84/1 i 90 (obręb ewidencyjny nr 03) -położonych pomiędzy ul. Działkową a Mikołaja z Ryńska 372
149 nr XXV/186/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na rok 2005 379
150 nr VIII/71/04 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osielsko na rok 2005 380
151 nr XXVII/342/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2005 r 381
152 nr XXVII/345/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto Inowrocław 383
153 nr XXII/135/2004 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na rok 2005 384
154 nr XXI/52/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2005 r 386
155 nr XIX/130/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 386
156 nr XIX/144/04 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cekcyn na 2005 r 387
157 nr XX/150/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rojewo na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 389
158 nr XXV/241/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2005 r 389
159 nr XVII/106/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r 391
160 nr XVII/114/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Gąsawie w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli zleconego zadania 392
161 nr XXVI/131/04 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne ich najemcom 392
POROZUMIENIA:
162 zawarte w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Gminą Barcin a Gminą Dąbrowa w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szczepanowo i Wolice 393
163 z dnia 2 grudnia 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Bydgoskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę 396
INFORMACJA
164 Prezydenta Grudziądza z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie założenia ewidencji budynków dla obrębów ewidencyjnych Miasta Grudziądza 397
165 ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 397
166 sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2004 r 398
167 sprawozdanie Starosty Chełmińskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie za 2004 r 400
POBIERZ

Opublikowane: 2005-02-17
Ostatnia modyfikacja: 2005-02-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]