Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 1 Bydgoszcz, 11 styczeń 2005
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1 nr XXIII/157/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Wąbrzeźna 4
2 nr XV/99/2004 Rada Gminy Osięciny z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz, kontroli wykonania zadań będących przedmiotem dotacji 4
3 nr XV/101/2004 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach 5
4 nr XXVII/165/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Pruszcz 8
5 nr XVIII/103/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Gminie Waganiec 8
6 nr XX/115/04 Rady Gminy Koneck z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Koneck" 9
7 nr XXIV/227/2004 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu z działek pod budynkami mieszczącymi te lokale 13
8 nr XIX/145/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 73/4 we wsi Ściborze w Gminie Rojewo 13
9 nr XXXI/238/04 Rady Miejskiej w Alekandrowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17
10 nr XXXI/239/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania na XI i XII 2004 r. i rok 2005 18
11 nr XXXI/240/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim zwanym dalej „ŚDS” 19
12 nr XXXI/246/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego 20
13 nr XX/137/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 26
14 nr XX/138/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego 27
15 nr XX/139/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/123/2004 z dnia 7 października 2004 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 28
16 nr XXIV/172/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Wąbrzeźno 28
17 nr XXIV/173/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Wąbrzeźna 31
18 nr XXXII/255/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiegoz dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 31
19 nr XXII/163/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/115/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych 32
20 nr XXII/164/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/139/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 33
21 nr XXVIII/174/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 33
22 nr XXV/179/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 33
23 nr XXV/180/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 34
24 nr XVII/111/04 Rady Gminy w Sośnie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 34
25 nr XVII/113/04 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 35
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
26 z dnia 10 grudnia 2004 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza 36
POROZUMIENIA:
27 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 37
28 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Toruńskiego 38
29 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu Sępoleńskiego 39
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-28
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-28
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]