Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 92 Bydgoszcz, 16 sierpień 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1617 nr 145/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pruszczu 4262
UCHWAŁY:
1618 nr XXI/107/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Gostycyn liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania i warunków sprzedaży tych napojów 4264
1619 nr XIX/133/04 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie Miasta Rypina 4264
1620 nr XVII/95/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgie 4267
1621 nr XVII/100/2004 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4271
1622 nr XVI/88/04 Rady Gminy w Raciążku w dniu 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w Gminie Raciążek 4273
1623 nr XVII/114/04 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych 4273
1624 nr XVII/115/2004 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 4275
1625 nr XVII/116/04 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska 4277
1626 nr XVII/117/04 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 4278
1627 nr XVI/135/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Aleksandrów Kujawski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4279
1628 nr XVI/93/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu 4280
1629 nr XVI/95/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków 4282
1630 nr XVIII/168/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowa Wieś Wielka, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań zleconych 4283
1631 nr XVIII/170/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz granic ich obwodów 4284
1632 nr XXIV/291/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r 4285
1633 nr XXIV/295/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali nie będących lokalami mieszkalnymi ich najemcom i dzierżawcom 4286
1634 nr XXIV/296/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 675/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców 4286
1635 nr XX/139/2004 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 4287
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1636 nr 947/04 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Wójta Gminy Inowrocław przed upływem kadencji 4289
INFORMACJA
1637 sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Osielsko za rok 2003 4289
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-17
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]