Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 91 Bydgoszcz, 12 sierpień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1594 nr XIV/99/2004 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen ustalonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom od dnia 1 marca 2004 r. do 28 lutego 2005 r 4231
1595 nr XVII/97/04 Rady Gminy Sicienko z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 4231
1596 nr XXV/628/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy 4232
1597 nr XVI/84/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 4232
1598 nr 232/2004 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przestawionego przez Radę Gminy Fabianki w uchwale budżetowej na rok 2004 4233
1599 nr XV/83/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na wysypisko w Wandynowie 4233
1600 nr IV/28/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 4234
1601 nr IV/33/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie 4234
1602 nr IV/34/2004 Rady Gminy w Osielsku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku 4236
1603 nr XX/163/2004 r. Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4237
1604 nr XVII/148/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4238
1605 nr XXIII/280/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r 4238
1606 nr XXI/165/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 4239
1607 nr XIII/97/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 4240
1608 nr XIII/99/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia inkasentów dla poboru podatków i wysokości wynagrodzenia za inkaso 4241
1609 nr XIII/102/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie 4242
1610 nr 10/04 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 4244
1611 nr XXI/142/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie podziału Sołectwa Niemojewko oraz nadania Statutów Sołectwom Niemojewko i Markowice 4246
1612 nr XIII/149/2004 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie 4254
1613 nr XVII/75/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4255
POROZUMIENIA:
1614 z dnia 27 lutego 2004 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Aleksandrowskim w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 4255
1615 z dnia 29 lutego 2004 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Rypińskim w sprawie prowadzenia spraw przewidzianych dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 4256
1616 z dnia 14 lipca 2004 r. zawarte pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Inowrocław w sprawie przekazania środków na przebudowę drogi powiatowej nr 2539C Słońsko-Olszewice 4257
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]