Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 9 Bydgoszcz, 06 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
88 nr 216/03 Rady Miasta Torunia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia, dotyczącej części terenów położonych przy Szosie Bydgoskiej 52-62 423
89 nr IX/76/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Komunalnego w Stolnie 426
90 nr IX/77/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie 427
91 nr IX/78/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia ochrony drzew w drodze uznania za pomnik przyrody 428
92 nr XV/74/2003 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XIII/66/03 z dnia 27 września 2003 r. dot. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 430
93 nr XIII/95/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wąbrzeźno, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 430
94 nr XIV/129/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sępólnie Krajeńskim 432
95 nr VIII/107/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych 434
96 nr VIII/108/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Borówno 434
97 nr VIII/109/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Sienno 436
98 nr VIII/110/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego korzystania z dużej sali widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu 438
99 nr IX/98/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych warunków ich sprzedaży, ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 438
100 nr IX/104/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uznania drzew położonych na terenie Gminy Chełmno, będących w zarządzaniu Nadleśnictwa Jamy za pomniki przyrody 440
101 nr XI/62/2003 Rady Gminy Wielgie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 442
102 nr XI/71/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 443
103 nr XIII/82/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wąbrzeźno 445
104 nr XII/70/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 445
105 nr XII/59/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejów 446
106 nr XII/60/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych 450
107 nr XVIII/110/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Mieście Kcynia 450
108 nr VIII-54/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 r 452
109 nr XIII/73/03 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 453
110 nr XIII-82/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2004 r 453
111 nr XI/140/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dró 455
112 nr X/123/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Miasto Ciechocinek, wyznaczonego: od granic miasta ul. Kopernika, przejazdem przez istniejące torowisko obejmując działki 433, 394/2, 396/40, 388/5, 389, 387/6, 387/8, 390, 391/2, 392/2, 395/4, 1631, 1587 i obszar Parku Tężniowego od zegara kwiatowego do Tężni nr 1, do ul. Solnej, wałem wstecznym przeciwpowodziowym od Tężni nr 1 do ul. Solnej, ul. Solną do parku Zdrojowego i obszar Parku Zdrojowego w zakresie zasobów gminy, nieruchomość stanowiącą działkę nr 1158/11 z częścią ul. Zdrojowej i fontanną „Grzyb”, dalej skwery zielone i tereny położone pomiędzy ulicami Zdrojową, Piłsudskiego, Kościuszki, Aleją AK i ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Leśną z obszarem Parku Sosnowego i terenu zielonego, aż do granic nieruchomości z lokalizacją Domu Zdrojowego 455
113 nr XVI/136/03 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 467
114 nr XVI/115/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania i ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa 467
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]