Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 88 Bydgoszcz, 05 sierpień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁA
1541 nr XVI/112/2004 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży 4140
1542 nr XIV/101/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobie ich rozliczania 4141
1543 nr XX/127/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 4142
1544 nr XVI/98/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej 4142
1545 nr XIII/100/04 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości 4142
1546 nr XIV/139/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno 4143
1547 nr XX/84/2004 Rady Miasta Kowala z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalu 4143
1548 nr XII/119/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 4145
1549 nr XVI/174/2004 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Aleksandrowskiego 4146
1550 nr 40/XXIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 9 we Włocławku i nadania statutu 4146
1551 nr 41/XXIII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech 4151
1552 nr XII/66/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbica Kujawska 4151
1553 nr XII/67/2004 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej 4152
1554 nr XIV/90/04 Rady Gminy Gruta z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej 4152
1555 nr XIII/93/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 4153
1556 nr XIII/95/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Radziejów 4156
1557 nr XV/78/04 Rady Gminy Kowal z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych w Nakonowie 4156
1558 nr XXII/292/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubicz 4157
1559 nr XXII/293/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnień od opłat związanych z ewidencją działalności gospodarczej 4158
1560 nr XXII/296/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/225/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2004 r. niedoboru budżetu Gminy Lubicz 4159
1561 nr XX/87/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem 4159
1562 nr XV/100/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 4161
1563 nr XV/101/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonanie zastępcze usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 4162
1564 nr XV/105/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem 4162
1565 nr 20/D/2004 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osie na rok 2004 oraz wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4165
1566 nr XXX/185/2004 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Inowrocław oraz umieszczenia w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 4165
POROZUMIENIE
1567 nr 51/2004 zawarte w dniu 15 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie przekazania środków finansowych 4166
1568 komunalne zawarte w dniu 22 czerwca 2004 r. pomiędzy Gminą Chełmno a Gminą Miasta Chełmna w sprawie włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej 4167
1569 komunalne zawarte w dniu 22 czerwca 2004 r. pomiędzy Gminą Chełmno a Gminą Miasta Chełmna w sprawie zaopatrzenia w wodę 4168
1570 nr 60/2004 zawarte w dniu 1 lipca 2004 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Inowrocław w sprawie przekazania środków finansowych na wykonanie projektu budowy chodnika 4169
1571 nr 61/2004 zawarte w dniu 1 lipca 2004 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Inowrocław w sprawie przekazania środków finansowych na wykonanie projektu budowy chodnika i zatoki autobusowej 4169
1572 nr 62/2004 zawarte w dniu 1 lipca 2004 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Inowrocław w sprawie przekazania środków finansowych na wykonanie projektu budowy chodnika 4170
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-06
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-06
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]