Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 87 Bydgoszcz, 04 sierpień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁA
1506 nr 14/D/2004 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Żnin prognozy długu 4092
1507 nr XVI/161/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej 4092
1508 nr XIV/156/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie 4097
1509 nr XVII/88/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych 4100
1510 nr XXIX/664/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego Elektrycznego nr 3 w Bydgoszczy 4100
1511 nr XXIX/665/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy 4101
1512 nr XXIX/666/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/482/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie reorganizacji i rozwiązania Zespołu Szkół nr 13 „Copernicanum” w Bydgoszczy oraz likwidacji Gimnazjum nr 11 w Bydgoszczy 4102
1513 nr XXIII/168/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 4102
1514 nr XXII/131/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w 2005 r 4103
1515 nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi dojazdowej do kategorii dróg gminnych 4104
1516 nr XXI/197/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 4106
1517 nr XIV/126/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 4107
1518 nr XIV/130/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 4107
1519 nr 508/04 Rady Miasta Torunia z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów 4108
1520 nr XVII/176/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Brodnicy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 4113
1521 nr XVII/181/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VII/101/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 9 września 2003 r. 4114
1522 nr XVII/182/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Brodnicy, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych 4114
1523 nr XVII/184/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg - ulic Miasta Brodnicy do kategorii dróg gminnych 4115
1524 nr XIII/110/04 Rady Gminy Stolno z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia miejsca do prowadzenia handlu na terenie miejscowości Stolno oraz zasad prowadzenia działalności targowej 4115
1525 nr XVII/167/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Małe Rudy Gmina Szubin 4117
1526 nr XV/74/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 4119
1527 nr XV/78/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wyrysu lub wypis ze studium zagospodarowania przestrzennego lub planu miejscowego 4119
1528 nr XIII/102/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 4119
1529 nr XV/58/2004 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za uzupełnienie przedmiotu działalności określonej według numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności i numeru PESEL we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 4120
1530 nr XIV/90/2004 Rady Gminy Gruta z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 4120
1531 nr XVII/74/2004 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 4122
1532 nr XVIII/107/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 4123
1533 nr XIV/114/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo Pomorskie 4124
1534 nr XIV/125/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 4126
1535 nr XIX/125/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/110/2000 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4127
1536 nr XV/124/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 4128
POROZUMIENIE
1537 zawarte w dniu 2 czerwca 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nakielskiego a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego Ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle nad Notecią 4130
1538 zawarte w dniu 30 kwietnia 2004 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim przy udziale Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w sprawie utworzenia wspólnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego 4130
INFORMACJA
1539 sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2003 r 4131
1540 zarządzenie nr 34/2004 Burmistrza Żnina z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Żninie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2003 r 4135
POBIERZ

Opublikowane: 2004-08-05
Ostatnia modyfikacja: 2004-08-05
Redaktor: Maciej Grabowski

[wróć]