Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 26 lipiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1438 nr 20/XXII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie obszaru placu Zielonego Rynku 3867
1439 nr XVIII/214/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu włocławskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3874
1440 nr XVIII/217/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niektórym placówkom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Powiatu Włocławskiego 3875
1441 nr XIV/90/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Pakości” oraz określenia zasad i trybu nadawania tytułu 3876
1442 nr XIV/91/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 3877
1443 nr XIII/96/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 3878
1444 nr XIV/84/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Papowo Biskupie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3879
1445 nr XIV/85/04 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w Gminie Papowo Biskupie 3880
1446 nr XVI/89/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na wykonanie zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związanych z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań 3880
1447 nr XVI/90/2004 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także ustalenia organów do tego uprawnionych 3882
1448 nr XVI/92/04 Rady Miejskiej Łasin z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 3884
1449 nr XVIII/102/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/147/2000 w sprawie regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego dodatków do wynagrodzenia i nagród 3885
1450 nr XXI/197/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca - Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie” 3887
1451 nr XXI/138/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 3890
1452 nr XXI/140/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/210/2001 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 września 2001 r 3891
1453 nr XXI/141/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie podwyższenia wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych 3891
1454 nr XXIII/154/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2004 r. w spawie zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia 3891
1455 nr XXII/211/2004 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego do obliczenia dodatku mieszkaniowego 3892
1456 nr XXII/213/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały numer XLII/470/98 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 3892
1457 nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 3893
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1458 z dnia 18 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pakości 3894
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-27
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]