Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 23 lipiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1408 nr XVI/70/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego 3820
1409 nr XIII/89/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na drogach, których zarządcą jest Gmina Pakość 3820
1410 nr XIV/111/2004 Rady Gminy w Rojewie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rojewie 3821
1411 nr XIV/110/2004 Rady Gminy w Rojewie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Liszkowie z filią w Ściborzu 3821
1412 nr XX/262/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r 3826
1413 nr XXII/266/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r 3829
1414 nr XXII/276/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 675/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalania oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców 3833
1415 nr XVIII/123/04 Rady Miasta Rypina z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Rypinie 3834
1416 nr XXII/144/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia 3835
1417 nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kcynia 3836
1418 nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 3 czerwca 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 3837
1419 nr XXIII/178/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3837
1420 nr XX/150/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów z terenu Miasta Golubia-Dobrzynia 3840
1421 nr XIV/81/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie 3840
1422 nr XIII/98/04 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Warlubie na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3842
1423 nr XV/89/2004 Rady Gminy w Łubiance z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3843
1424 nr XV/116/04 Rada Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 3843
1425 nr XXX/707/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 61 im. Wandy Chotomskiej w Bydgoszczy 3846
1426 nr XXIII/120/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Barcin 3853
1427 nr XXIII/124/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3854
1428 nr XVI/124/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy 3855
1429 nr XVI/125/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych 3855
1430 nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo 3856
1431 nr XXI/152/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/83/95 Rady Gminy w Gniewkowie z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie objęcia ochroną gruntów rolnych zaliczonych do klas IV, IVa, IVb, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego 3857
POROZUMIENIE
1432 w sprawie wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy zawarte w dniu 30 kwietnia 2004 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim 3857
INFORMACJE:
1433 sprawozdanie z dnia 22 marca 2004 r. z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2003 r 3858
1434 zarządzenie nr 3/2004 Wójta Gminy w Jeżewie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r 3859
1435 sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Płużnica za rok 2003 3859
1436 sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2003 r 3859
1437 rozporządzenie nr 11/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 10/2004 z dnia 20 maja 2004 r. ustanawiającego obwody rybackie na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 3861
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-26
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-26
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]