Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 22 lipiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1387 nr XII/88/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem nr XXIV/159/2001 z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposoby jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania 3779
1388 nr XV/97/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Chodecz z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 3779
1389 nr XV/98/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz 3781
1390 nr XVI/81/04 Rady Gminy Rypin z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 3783
1391 nr XVI/82/04 Rady Gminy Rypin z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 3783
1392 nr XVI/83/04 Rady Gminy Rypin z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wysokości dodatku mieszkaniowego 3783
1393 nr XXI/230/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie Statutów Osiedli 3784
1394 nr XXI/232/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania 3800
1395 nr XXI/233/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie warunków przyznawania, zasad odpłatności oraz trybu ich pobierania, za usługi opiekuńcze świadczone w formie dziennego pobytu (ośrodku wsparcia) w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Koronowie 3801
1396 nr XX/132/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strzelnie 3802
1397 nr XX/137/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie 3802
1398 nr XX/188/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Sępólno Krajeńskie 3804
1399 nr XIV/100/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Targowiska Wiejskiego w Śliwicach 3804
1400 nr XVII/99/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 3806
1401 nr XVII/101/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2004 r. zmieniająca Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej 3807
1402 nr XIX/91/04 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem 3808
1403 nr XIX/93/04 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 3811
1404 nr XIX/99/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, dotacji z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania 3811
POROZUMIENIA:
1405 aneks z dnia 31 maja 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 9 maja 2000 r. pomiędzy Starostą Bydgoskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją lokalnego rynku pracy należących do właściwości miejscowej i rzeczowej Starosty Bydgoskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 19 lipca 2000 r. Nr 42, poz. 380) 3812
1406 z dnia 8 czerwca 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie 3813
INFORMACJA
1407 protokół wyników referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Wąbrzeźna oraz Rady Miejskiej Wąbrzeźna przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 23 maja 2004 r sporządzony w dniu 23 maja 2004 r. przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Wąbrzeźnie 3814
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-22
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]