Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 16 lipiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1366 nr 253/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej terenów dotychczas oznaczonych symbolami Z05PP, Z06PS, Z07aU/UR, Z07ZP, Z09PP i Z35KL, położonych w rejonie ul. Szosa Bydgoska, zakładów „Polchem” i „Merinotex” oraz terenów przyległych 3743
1367 nr II/7/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwał nr II/11/99, nr II/13/99 i nr II/17/99 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 1999 r 3746
1368 nr II/9/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osielsko w latach 2004 – 2008 3747
1369 nr II/10/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osielsko 3750
1370 nr XIV/99/04 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 3752
1371 nr XIV/153/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin 3753
1372 nr XVI/73/2004 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych 3757
1373 nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku 3757
1374 nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku 3760
1375 nr 112/XVIII/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych Zalewu Koronowskiego i jeziora Krzywe Kolano 3760
1376 nr XXIII/275/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 3761
1377 nr XXIII/ 277/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Inowrocławia wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych, udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży oraz zasad zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Inowrocławia na nieruchomości stanowiące własność lub będące przedmiotem użytkowania wieczystego spółdzielni mieszkaniowych 3764
1378 nr XXIII/283/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości 3764
1379 nr XXIII/286/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 3765
1380 nr XXIII/287/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 3766
1381 nr XXIII/288/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy Leona Czarlińskiego 3767
1382 nr XXIII/289/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania ulicy nazwy Jesionowa 3769
INFORMACJE:
1383 zarządzenie nr 6/2004 Wójta Gminy Wielgie z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 r 3771
1384 sprawozdanie Wójta Gminy Sośno z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2003 rok 3771
1385 sprawozdanie Burmistrza Pakości o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za 2003 rok 3772
1386 rozporządzenie nr 12/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej 3772
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-21
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]