Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 13 lipiec 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1337 nr XIV/90/2004 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r 3691
1338 nr XIII/63/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Boniewo 3691
1339 nr XIII/64/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie 3693
1340 nr XV-95/2004 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 3693
1341 nr 217/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych 3693
1342 nr 221/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 3694
1343 nr XII/62/2004 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2000 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Bobrowniki 3694
1344 nr XII/63/2004 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/46/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2004 3695
1345 nr XII/64/2004 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania jednostkom pomocniczym Gminy Bobrowniki - sołectwom statutów 3695
1346 nr XXII/132/04 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 3721
1347 nrXIX/142/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych 3721
1348 nr XIX/143/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych w Mieście Golub-Dobrzyń 3722
1349 nr XVII/91/04 Rady Gminy Świekatowo z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 3723
1350 nr XXIII/58/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz, oddanych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe 3724
1351 nr XXIII/60/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/6/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy-Miasto Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3725
1352 nr XXIII/61/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Grudziądza 3725
1353 nr XXIII/66/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania targowisk i hal targowych w granicach administracyjnych Gminy-Miasto Grudziądz 3727
1354 nr XXIII/67/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza 3728
1355 nr XVI/169/2004 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w przedterminowych bezpośrednich wyborach Burmistrza Żnina 3728
POROZUMIENIE
1356 nr 32/2004 zawarte w dniu 28 kwietnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą i Miastem Janikowo w sprawie przekazania Powiatowi środków na pomoc finansową na remont drogi nr 2548C Rybitwy-Janikowo 3730
INFORMACJE:
1357 zarządzenie nr 11/04 Burmistrza Miasta Rypina z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Rypina za 2003 r 3730
1358 zarządzenie nr 2/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie za 2003 r 3731
1359 zarządzenie nr 9a/04 Wójta Gminy Gruta z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r 3732
1360 zarządzenie nr 22/B/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2003 r 3732
1361 zarządzenie nr 12A/04 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2003 r 3733
1362 zarządzenie nr 10/04 Wójta Gminy Unisław z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Unisław za 2003 r 3733
1363 z dnia 23 czerwca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-23(6)/2004/433/V/MJ zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3734
1364 z dnia 29 czerwca 2004 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1116/5074/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/1092/5074/W/OPO/2004/AJ w sprawie udzielenia Krajowej Spółce Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 3737
1365 z dnia 6 lipca 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-28(6)/2004/1571/IV/AgS zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim na wytwarzanie ciepła 3738
POBIERZ

Opublikowane: 2004-07-19
Ostatnia modyfikacja: 2004-07-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]